• Leden voor de Raad van Toezicht

OVER DE STICHTINGEN
Stichting EdINOVA biedt sinds 2013 cursussen Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden op diverse niveaus. Van beginnerscursussen voor (anders-) analfabeten tot trajecten voor hoog opgeleiden en taaltrajecten op de werkvloer. EdINOVA is één van de weinige organisaties in Nederland die een integraal begeleidingsaanbod aanbiedt aan statushouders en gezinsmigranten. Maatschappelijke begeleiding, begeleiding naar sociale activeringsactiviteiten, naar vrijwilligers- en regulier werk en begeleiding naar taal- en inburgeringslessen worden binnen de organisatie met elkaar verbonden.

EdINOVA werkt nauw samen met haar zusterorganisatie Stichting INOVA en sociaal maatschappelijke partners, gemeenten en werkgevers ter ondersteuning van nieuwe Nederlanders bij duurzame integratie en maatschappelijke participatie. Al meer dan 25 jaar biedt INOVA maatschappelijke begeleiding, coaching, training en voorlichting aan statushouders en migranten die als vrijwilliger aan de slag willen, een beroepsopleiding volgen of een baan zoeken.

De Stichtingen volgen de CAO Sociaal Werk.

EdINOVA is gevestigd in Beverwijk en heeft locaties in Alkmaar, Beverwijk, Hoorn en Velsen.

INOVA heeft 19 medewerkers in dienst. Daarnaast zijn gemiddeld 40 vrijwilligers en 5 stagiaires verbonden aan de Stichting. Bij EdINOVA zijn 12 medewerkers in dienst en gemiddeld zijn 15 ZZP’ers en 5 stagiaires aan de Stichting verbonden.

Ter versterking van de Raad van Toezicht worden leden gezocht voor de portefeuilles personeel, organisatie, kwaliteitszorg en financiën.

DE RAAD VAN TOEZICHT (RvT)
De RvT INOVA-EdINOVA bestaat uit vier leden en een voorzitter. De RvT is het orgaan dat op maatschappelijk verantwoorde wijze toezicht houdt op en werkgever is van de bestuurder. Ook toetst ze de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. Ze fungeert als klankbord voor de bestuurder en keurt besluiten van de bestuurder goed (bv. belangrijke strategische, organisatie- en investeringsbeslissingen). Uiteraard alles in overeenstemming met de vastgelegde statuten en de code van good governance.

De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere:

  • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
  • kwaliteit en veiligheid;
  • de organisatie en haar prestaties;
  • het functioneren van de directeur-bestuurder;
  • externe ontwikkelingen;
  • de statutair voorgeschreven taken

Bij voorkeur zijn de leden van de Raad van Toezicht complementair, zowel op inhoud als stijl; ze benaderen elkaar op positief kritische wijze en leveren graag een collectieve bijdrage.

FUNCTIE PROFIEL
Alle leden dienen over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:

Uiteraard geldt voor deze toezichthouder dat hij/zij affiniteit heeft met de organisatie en hart voor de sector. Het is relevant om volledig ongebonden en onafhankelijk te zijn. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling. De Raad van Toezicht komt jaarlijks vijf keer bijeen.

AANBOD EN PROCEDURE
De functie is onbezoldigd. Reiskosten en werk gerelateerde zaken komen voor vergoeding in aanmerking.

Voor vragen over de organisatie kunt u contact opnemen met de directeur-bestuurder via telefoonnummer 06 – 145 93 910 of per e-mail naar petra@inova-alkmaar.nl

Als u geïnteresseerd bent in de vacature dan ontvangen wij graag uw motivatie voorzien van curriculum vitae t.a.v. de heer M. Reijntjes, voorzitter RvT via het e-mailadres: petra@inova-alkmaar.nl.
© Copyright – INOVA