• Leden voor de Raad van Toezicht

OVER DE STICHTINGEN
Stichting EdINOVA biedt sinds 2013 cursussen Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden op diverse niveaus. Van beginnerscursussen voor (anders-) analfabeten tot trajecten voor hoog opgeleiden en taaltrajecten op de werkvloer. EdINOVA is één van de weinige organisaties in Nederland die een integraal begeleidingsaanbod aanbiedt aan statushouders en gezinsmigranten. Maatschappelijke begeleiding, begeleiding naar sociale activeringsactiviteiten, naar vrijwilligers- en regulier werk en begeleiding naar taal- en inburgeringslessen worden binnen de organisatie met elkaar verbonden.

EdINOVA werkt nauw samen met haar zusterorganisatie Stichting INOVA en sociaal maatschappelijke partners, gemeenten en werkgevers ter ondersteuning van nieuwe Nederlanders bij duurzame integratie en maatschappelijke participatie. Al meer dan 25 jaar biedt INOVA maatschappelijke begeleiding, coaching, training en voorlichting aan statushouders en migranten die als vrijwilliger aan de slag willen, een beroepsopleiding volgen of een baan zoeken.

De Stichtingen volgen de CAO Sociaal Werk.

Ed-INOVA is gevestigd in Beverwijk en heeft locaties in Alkmaar, Beverwijk, Hoorn en Velsen. In het laatste kwartaal 2023 wordt een locatie in Heerhugowaard geopend.

INOVA heeft in 2023 31 medewerkers in dienst. Daarnaast zijn gemiddeld 59 vrijwilligers en 8 stagiaires verbonden aan de Stichting. Bij EdINOVA zijn in 2023 27 medewerkers in dienst en gemiddeld zijn 15 ZZP’ers en 10 stagiaires (NT2 en mbo/hbo Social Work) aan de Stichtingen verbonden.

Ter versterking van de Raad van Toezicht worden leden gezocht voor de portefeuilles personeel & organisatie en kwaliteitszorg.

DE RAAD VAN TOEZICHT (RvT)
De RvT INOVA-EdINOVA bestaat uit vier leden en een voorzitter. De RvT is het orgaan dat op maatschappelijk verantwoorde wijze toezicht houdt op en werkgever is van de bestuurder. Ook toetst ze de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. Ze fungeert als klankbord voor de bestuurder en keurt besluiten van de bestuurder goed (bv. belangrijke strategische, organisatie- en investeringsbeslissingen). Uiteraard alles in overeenstemming met de vastgelegde statuten en de code van good governance.

De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere:

 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
 • kwaliteit en veiligheid;
 • de organisatie en haar prestaties;
 • het functioneren van de directeur-bestuurder;
 • externe ontwikkelingen;
 • de statutair voorgeschreven taken

Bij voorkeur zijn de leden van de Raad van Toezicht complementair, zowel op inhoud als stijl; ze benaderen elkaar op positief kritische wijze en leveren graag een collectieve bijdrage.

FUNCTIE PROFIEL
Alle leden dienen over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:

 • Bereidheid tot verantwoording, compliance met betrekking tot wet- en regelgeving, kennis van governanceregels.
 • Feitelijk en psychologisch beschikbare tijd voor inzet en committent.
 • Integriteit, sterk normbesef, zorgvuldigheid.

Gewenste kwaliteiten/competenties

 • Bestuurlijke ervaring.
 • Inzicht in het veld van belanghebbenden (maatschappij/politiek).
 • Kritisch-analytisch oordeelsvermogen.
 • Maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Proactieve opstelling; informatie zoeken, dóórvragen, netwerken.
 • Reflectie op eigen rol, positie, invloed en gedrag.
 • Strategisch inzicht, helikopterview, integratief denken.
 • Teamplayer met gevoel voor humor.

 

Specifieke kwaliteiten/competenties

Kennis en ervaring in de volgende disciplines of domeinen zijn belangrijk:

 • Financieel-economische vraagstukken en financiering
 • Gevoel voor en/of affiniteit met geleverde product/dienst.
 • Innovatie van product, dienst of branche.
 • Juridische aspecten rond fusies en vormen van samenwerking.
 • Kwaliteit en veiligheid; proceskennis.
 • Ondernemerschap in de publieke sector.

Uiteraard geldt voor deze toezichthouder dat hij/zij affiniteit heeft met de organisatie en hart voor de sector. Het is relevant om volledig ongebonden en onafhankelijk te zijn. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling. De Raad van Toezicht komt jaarlijks vijf keer bijeen.

AANBOD EN PROCEDURE
De functie is onbezoldigd. Reiskosten en werk gerelateerde zaken komen voor vergoeding in aanmerking.

Voor vragen over de organisatie kunt u contact opnemen met de directeur-bestuurder via telefoonnummer 06 – 145 93 910 of per e-mail naar petra@inova-alkmaar.nl

Als u geïnteresseerd bent in de vacature dan ontvangen wij graag uw motivatie voorzien van curriculum vitae t.a.v. de heer M. Reijntjes, voorzitter RvT via het e-mailadres: petra@inova-alkmaar.nl.